Solucions

L’empremta més important d’Imthe és l’atenció personalitzada i l’empatia amb els nostres clients, als qui tractem d’oferir no només un servei, sinó aportar-los la millor solució a les seves necessitats.

Per això, en Imthe no ens aturem només davant les qüestions que se’ns plantegen, sinó que busquem la solució que s’adapta millor a elles. D’aquesta manera -i quan el projecte ho requereix- comptem amb el suport d’aquelles empreses i professionals capdavanters en la seva matèria, atès que en un projecte de Digitalització i Gestió Documental són molts els aspectes que s’entrecreuen, la qual cosa fa que es dugui a terme una col·laboració estreta entre diferents socis tecnològics.

Únicament cercant aquestes sinergies, és possible aportar les millors solucions.

La premsa històrica: part substancial del nostre Patrimoni Documental

  • En 2012, a poc més d’un any de la constitució d’Imthe, una important institució de l’Estat ens va adjudicar la digitalització i generació de metadades d’una de les seves publicacions seriades històriques, de 1940 a 1985. Aquest projecte, a més de donar-nos a conèixer com a empresa i fer-nos guanyar prestigi en el sector, va permetre la posada en web d’aquesta documentació digitalitzada, en el repositori institucional del Client. Així doncs, el nostre treball ha permès -a més de contribuir a la preservació de fons que formen part del Patrimoni Documental de tots-, a la seva difusió.

Arxius Fotogràfics: la seva descripció, redacció de procediments i digitalització

  • Esment a part mereixen els arxius fotogràfics que, juntament amb els arxius històrics i les hemeroteques, són els que conserven la part més important del nostre Patrimoni Documental i Gràfic. En aquest sentit, un dels arxius fotogràfics més importants de Catalunya i Espanya, format per gairebé 2 milions d’imatges en tots els suports, va contractar en 2013 els nostres serveis per a la digitalització d’Alta Qualitat de plaques de vidre i acetats, mentre es duia a terme pel nostre personal d’Arxiu, la descripció detallada d’un altre fons del mateix Arxiu.

Catalogació de fons bibliogràfics

  • En Imthe hem estat en dues ocasions (2014 i 2016), els adjudicataris de sengles projectes de catalogació de fons bibliogràfic modern. La catalogació s’ha dut a terme segons les normes angloamericanes i s’ha procedit a la implantació de les normes segons la CDU i a l’etiquetatge de cadascun dels volums existents en aquesta institució. Tots dos projectes han suposat la catalogació de més de 6.000 llibres i ha permès conèixer amb el màxim detall el contingut d’aquesta biblioteca.

L’arxiu d’oficina: inventariat, procediments i consulta

  • En 2015 es va iniciar un projecte en una institució pública de Catalunya, consistent en l’inventariat exhaustiu de tot el seu arxiu d’oficina, en la redacció dels procediments d’arxiu i en la impartició, per part del Departament de Projectes d’Arxiu d’Imthe, de la formació adequada als funcionaris d’aquesta institució. Finalment, s’ha pogut dur a terme la darrera fase, consistent en la digitalització de tot l’arxiu, la qual cosa permetrà la seva ràpida consulta per part dels responsables de la institució, així com la posterior destrucció certificada dels originals.

Documentació administratiu-comptable

  • En 2016, una important empresa del Sector de la Distribució, a nivell nacional i internacional, va contractar els serveis d’Imthe per dur a terme la digitalització de tota la seva documentació administratiu-comptable, des dels anys 60 a l’actualitat. Aquest projecte, a més d’aconseguir fitxers aptes per a la consulta interna d’aquesta empresa, ha permès al nostre client procedir a la destrucció certificada de la majoria d’aquesta documentació, alliberar espai en les seves dependències i preservar els documents més importants de la seva constitució i història. El projecte, realitzat en tres fases, ha comportat la digitalització d’aproximadament, 1,5 milions de pàgines.